Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

   Turinys

 1. Bendrosios nuostatos
 2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas
 3. Pirkėjo teisės
 4. Pirkėjo įsipareigojimai
 5. Pardavėjo teisės
 6. Pardavėjo įsipareigojimai
 7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka
 8. Prekių pristatymas
 9. Prekių grąžinimas ir keitimas
 10. Prekių pateikimas el., parduotuvėje
 11. Atsakomybė
 12. Apsikeitimas informacija
 13. Baigiamosios nuostatos

1.  Bendrosios nuostatos

  Šios pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB "Merista" (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes merista.lt elektroninėje parduotuvėje.

1.1  Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.2  Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas galės perskaityti paspaudęs nuorodą "Parduotuvės taisyklės" pagrindiniame puslapyje. Norėdamas pirkti šioje internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas privalės pažymėti, kad jis sutinka su parduotuvės Taisyklėmis.

1.3  Pirkti internetinėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1  veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.

1.3.2  nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.3.3  juridiniai asmenys.

1.3.4  visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4  Sutikdamas su Taisyklėmis, Pirkėjas patvirtina, kad remiantis Taisyklių 1.3 punktu, jis turi teisę pirkti el. parduotuvėje.

Į viršų.

2.  Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1  Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo, ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Patvirtinti užsakymą", ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.2  Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma merista.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

Į viršų.

3. Pirkėjo teisės

3.1  Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2  Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su merista.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę(es) ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.

3.3  Taisyklių 3.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones", Taisyklėmis.

3.4  Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos prekinė išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.5  Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

Į viršų.

4.  Pirkėjo įsipareigojimai

4.1  Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2  Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo mygtuko "Patvirtinti užsakymą" paspaudimo. Jeigu per šį terminą mokėjimo pavedimas nepatvirtinamas, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.

4.3  Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie merista.lt duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.4  Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo prieš pirkdamas el. pardtuotuvėje juos atnaujinti.

4.5  Pirkėjas, naudodamasis merista.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Į viršų.

5.  Pardavėjo teisės

5.1  Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2  Pardavėjas turi teisę laikinai ir/arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

5.3  Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7.2.1 apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

5.4  Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

Į viršų.

6.  Pardavėjo įsipareigojimai

6.1  Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2  Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.3  Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

6.4  Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu remdamasis Taisyklių 8 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

6.5  Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

6.6  Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 3.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojant nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

Į viršų.

7.  Prekių kainos, apmokėjimo tvarka

7.1  Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos pagal Pirkėjo pasirinktą valiutą su PVM.

7.2  Prekių apmokėjimo būdai:

7.2.1  Banko pavedimu - išankstinis apmokėjimas. Pirkėjas patvirtinęs užsakymą jį apmoką banko skyriuje arba naudodamasis banko el. sistema. Pinigai pervedami į nurodytą merista.lt sąskaitą.

7.2.2  Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu. Pirkėjas už prekes sumoka jų atsiėmimo metu.

7.3  Pasirinkus 7.2.1 atsiskaitymo būdą Pirkėjas įsipareigoja užsakymą apmokėti per 24 valandas.

7.4  Tik gavus patvirtinimą, apie apmokėjimo pagal 7.2.1 punktą įvykdymą, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas.

7.5  Užsakymo apmokėjimo informacija pateikiama el. paštu. Nurodomos pasirinktos prekės, kiekis, nuolaidos, galutinė prekių suma, pristatymo mokesčiai.

Į viršų.

8. Prekių pristatymas

8.1  Prekės pristatomos Pirkėjo sąskaita per 2-5 darbo dienas nuo gauto patvirtinimo apie apmokėjimo įvykdymą. Atskirais Pardavėjo nuodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

8.2  Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą:

8.2.1  Prekių pristatymas paštu. Prekių užsakymas siunčiamas pašto siuntiniu. Pirkėjo nurodytu adresu. Gavus patvirtinimą apie užsakymo apmokėjimą.

8.2.2  Prekių pristatymas kurjerio pagalba.

8.2.2.1  Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, taip pat Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.2.2.2  Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

8.2.2.3  Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo - pardavimo sutarties sąlygas.

8.2.2.4  Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.2.3  Prekių atsiėmimas parduotuvėje Vilniuje.

8.2.3.1  Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai, Pardavėjo nurodytu adresu: Jonažolių g. 4, Vilnius.

8.2.3.2  Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.

8.2.3.3  Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

8.3  Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis 8.1 punkte nurodytais terminais.

8.4  Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

8.5  Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Į viršų.

9.  Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1  Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo Taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis daiktų grąžinimo ir keitimo Taisyklėmis.

9.2  Grąžinant prekes pagal 9.1 punktą, būtina pateikti sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas gauna pirkdamas prekes, bei užpildytą grąžinimo dokumentą, jame nurodant grąžinimo priežastį.

9.3  Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais). Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

9.4  Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9.5  Grąžinamos prekės priimamos UAB "Merista" biure, kontaktų puslapyje nurodytu adresu.

9.5  Grąžinant prekes remiantis 3.2 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

9.6  Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus.

Į viršų.

10.  Prekių pateikimas el., parduotuvėje

10.1  Kiekvienos merista.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2  Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Į viršų.

11.  Atsakomybė

11.1  Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

11.2  Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

11.3  Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą.

11.4  Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei "merista.lt" teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.5  Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.6  Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Į viršų.

12.  Apsikeitimas informacija

12.1  Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir/arba telefonu.

12.2  Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Į viršų.

13.  Baigiamosios nuostatos

13.1  Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

13.2  Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.3  Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Į viršų.